Terms and Conditions English please scroll down

Allgemeine Geschäftsbedingungen Deutsch bitte nach unten scrollen

Termini e Condizioni Italiano, scorrere verso il basso

Algemene Voorwaarden: Nederlands


Artikel 1. Toepasselijkheid en definities

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, aanbieding en offerte tussen EuroTeak, hierna toe noemen: ‘verkoper’ en een wederpartij, hierna te noemen: ‘Koper’.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden voor de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaald volledig van toepassing. EuroTeak en de Koper zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zowel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voor doet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien EuroTeak niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat EuroTeak enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. EuroTeak behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen en/of aan te vullen. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.


Artikel 2. Bestellen

Alle prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij er een termijn van aanvaarding vermeldt wordt. Een aanbieding vervalt indien het artikel waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van de koper door EuroTeak.


Artikel 3. Prijzen en kosten

De prijzen in de online winkel van EuroTeak zijn inclusief 21 % btw, en zijn inclusief verzend- en administratiekosten voor bezorging in Nederland en voor bezorging in andere EU landen rekenen wij een bijdrage van 100 euro. Alle prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend. De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op ieder moment te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van de (wettelijke) voorschriften en bepalingen noodzakelijk is. In dit geval heeft de koper het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen.


Artikel 4. Levering

EuroTeak betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het leveren van de bestelde artikelen. EuroTeak levert de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in overleg met de klant. EuroTeak is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.


Artikel 5. Herroepingsrecht

Voor alle online aankopen geldt een zichttermijn van 7 dagen. In deze periode heeft de koper een herroepingsrecht; dit betekend dat men de mogelijkheid heeft zonder verplichtingen van de kant van de koper de artikelen die men heeft ontvangen terug te zenden. In dat geval dient de koper de artikelen onbeschadigd en ongebruikt in de originele verpakking terug te zenden. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de koper.


Artikel 6. Transportgarantie

Alle zendingen worden door EuroTeak verzekerd. Als u vóór het openen van uw pakket schade constateert aan de verpakking, neem dan meteen contact op met EuroTeak. Als u het pakket al hebt geopend op het moment dat u de schade constateert, dient u beschadigingen aan artikelen binnen 2 dagen na levering per e-mail te melden bij EuroTeak anders worden deze niet meer geaccepteerd.


Artikel 7. Betaling

EuroTeak heeft 2 betalingsmogelijkheden:


Per bank
U doet uw betaling via uw eigen bank d.m.v. een overschrijving. 


Per creditcard:
U doet uw betaling via Stripe in de webwinkel met uw eigen creditcard.


Artikel 8. Reclamatie

Mocht u niet tevreden zijn over de producten van EuroTeak, neem dan per e-mail contact op met EuroTeak. Mocht u een klacht hebben over een geleverd artikel, neem dan binnen 7 dagen nadat het gebrek zich heeft geopenbaard, dan wel u daar redelijkerwijs kennis van hebt kunnen nemen, contact op met EuroTeak op. EuroTeak heeft de doelstelling eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen.


Artikel 9. Garantie

De door EuroTeak te leveren producten voldoen aan de gebruikelijk eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland of andere landen binnen de EU zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op producten die bestemd zijn voor het gebruik in Nederland en de andere landen in de EU.  Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud door koper en/of door derden.
Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en daarover tijdig is gereclameerd, zal EuroTeak het gebrekkige product binnen redelijke termijn na retourontvangst vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan. In geval van vervanging is de koper gehouden het vervangen product ten eerste aan EuroTeak te retourneren, tenzij EuroTeak anders aangeeft.

Gezien het gaat om houten meubelen, willen wij u erop wijzen dat het hout kan gaan werken. In de winter zal het, wanneer de luchtvochtigheid in huis aan de lage kant is, enigszins krimpen. Dit trekt weer weg als de luchtvochtigheid weer toeneemt. Ideaal is een luchtvochtigheid tussen de 50 en 65%. Wij geven geen garantie op het eventuele werken/kromtrekken van het hout.


Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

EuroTeak blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte producten zolang de afnemer het totaal verschuldigde bedrag uit de overeenkomst niet heeft voldaan.


Artikel 11. Privacy

Door te bestellen geeft u tegelijkertijd toestemming aan EuroTeak zonodig uw persoonsgegevens te gebruiken. Voor elk websitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid. EuroTeak respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. EuroTeak zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Voor een uitgebreidere uitleg van zie onze privacy policy.


Artikel 12. Overmacht

EuroTeak is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten aan schuld, en evenmin krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt hier verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop EuroTeak geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. EuroTeak kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.


Artikel 13. Aansprakelijkheidsuitsluiting

De inhoud van deze website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van EuroTeak op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. EuroTeak kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. EuroTeak is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. EuroTeak kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen van stoffen, leder, hout of andere materialen.


Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij EuroTeak partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Terms and Conditions: English

Article 1. Applicability and definitions
These general terms and conditions apply to every agreement, offer and quotation between EuroTeak, hereinafter referred to as "seller" and a counterparty, hereinafter referred to as "buyer".
The applicability of any purchase or other conditions for the buyer is expressly rejected.
If at any time one or more provisions in these general terms and conditions are wholly or partially void or destroyed, the remainder of these general terms and conditions will remain fully applicable. EuroTeak and the Buyer will then enter into consultations in order to agree on new provisions, whereby both the purpose and purport of the original provisions may be observed.
If there is uncertainty about the explanation of one or more provisions of the general terms and conditions, the explanation must be given "in the spirit" of these provisions.
If a situation arises between parties that is not regulated in these general terms and conditions, this situation must be assessed in the spirit of these general terms and conditions.
If EuroTeak does not always require strict compliance with these general terms and conditions, this does not mean that the provisions thereof do not apply, or that EuroTeak would lose the right to demand strict compliance with the provisions of these conditions in other cases. EuroTeak reserves the right to change and / or supplement these general terms and conditions at any time. Accepting an offer or placing an order means that the buyer accepts the applicability of these general terms and conditions.

Article 2. Ordering
All prices and offers are without obligation unless a term of acceptance is stated. An offer expires if the item to which the offer relates has become unavailable in the meantime. An agreement is only concluded after acceptance of the buyer's order by EuroTeak.

Article 3. Prices and costs
The prices in the EuroTeak online store include 21% VAT, and include shipping and handling costs for delivery in the Netherlands and for delivery in other EU countries, we charge a contribution of 100 euros. All prices and offers are without obligation. The seller reserves the right to change prices at any time, especially when required by (legal) regulations and provisions. In this case, the buyer has the right to terminate the agreement in writing.

Article 4. Delivery
EuroTeak takes the greatest care when receiving orders and delivering the ordered items. EuroTeak delivers the accepted orders as soon as possible in consultation with the customer. EuroTeak is not liable for any damage whatsoever as a result of exceeding the announced delivery times.

Article 5. Right of withdrawal
A trial period of 7 days applies to all online purchases. During this period, the buyer has a right of withdrawal; this means that it is possible to return the items that have been received without any obligations on the part of the buyer. In that case, the buyer must return the items undamaged and unused in the original packaging. The return shipping costs are the responsibility of the buyer.

Article 6. Transport guarantee
All shipments are insured by EuroTeak. If you notice damage to the packaging before opening your package, please contact EuroTeak immediately. If you have already opened the package when you notice the damage, you must report damage to items by e-mail to EuroTeak within 2 days after delivery, otherwise they will no longer be accepted.

Article 7. Payment
EuroTeak has 2 payment options:

By Bank
You make your payment through your own bank by means of A transfer.

By credit card:
You make your payment via Stripe in the webshop with your own credit card.

Article 8. Complaints
If you are not satisfied with EuroTeak's products, please contact EuroTeak by e-mail. If you have a complaint about a delivered item, please contact EuroTeak within 7 days after the defect has become apparent, or if you have reasonably been able to take cognizance of it. EuroTeak has the objective to always solve any problems or complaints in consultation with the customer and in the best possible way.

Article 9. Guarantee
The products to be delivered by EuroTeak meet the usual requirements and standards that can reasonably be set at the time of delivery and for which they are intended for normal use in the Netherlands or other countries within the EU. The warranty mentioned in this article applies to products that are intended for use in the Netherlands and other countries in the EU. Any form of warranty lapses if a defect has arisen as a result of improper or improper use thereof, incorrect storage or maintenance by the buyer and / or by third parties.
If it is established that a product is defective and a complaint has been lodged about this in a timely manner, EuroTeak will replace the defective product within a reasonable period after receipt of the return or ensure repair thereof. In case of replacement, the buyer is obliged to return the replaced product to EuroTeak first, unless EuroTeak indicates otherwise.
Given that it concerns wooden furniture, we would like to point out that the wood can start working. In winter, when the humidity in the house is on the low side, it will shrink slightly. This disappears again when the humidity increases again. Ideal is a humidity between 50 and 65%. We do not guarantee any work / warping of the wood.

Article 10. Retention of title
EuroTeak remains the owner of the products sold by it to the customer as long as the customer has not paid the total amount due from the agreement.

Article 11. Privacy
By ordering you simultaneously authorize EuroTeak to use your personal data if necessary. The privacy policy below applies to every website visit, transaction or agreement. EuroTeak respects the privacy of all users of its website and ensures that the personal information you provide to us is treated confidentially. We use your data to process orders as quickly and easily as possible. EuroTeak will not sell your personal data to third parties and will only make it available to third parties involved in the execution of your order. For a more detailed explanation of our privacy policy.

Article 12. Force majeure
EuroTeak is not obliged to comply with any obligation to the buyer if it is hindered to do so as a result of a circumstance that is not due to fault, nor is it for the account of the law, a legal act or prevailing opinions. Force majeure is here understood to mean all external causes, foreseen or unforeseen, over which EuroTeak cannot exert influence, but as a result of which it is unable to fulfill its obligations. EuroTeak can suspend its obligations during the period that the force majeure continues. If this period lasts longer than two months, each of the parties is entitled to dissolve the agreement, without obligation to pay compensation to the other party.

Article 13. Liability exclusion
The content of this website as well as the content of all other expressions of EuroTeak on the Internet has been compiled with the greatest care. However, EuroTeak cannot give any guarantees with regard to the nature, correctness or the content of this information. EuroTeak is not liable for any errors or inaccuracies that may arise or for the consequences of the use of the information in question. EuroTeak cannot be held liable for color deviations of fabrics, leather, wood or other materials.

Article 14. Applicable law and disputes
All legal relationships to which EuroTeak is a party are exclusively governed by Dutch law, even if an obligation is fully or partially executed abroad or if the party involved in the legal relationship is domiciled there. The applicability of the Vienna Sales Convention is excluded. Parties will only appeal to the courts after they have made every effort to settle a dispute by mutual agreement. Allgemeinen Geschäftsbedingungen: Deutsch


Artikel 1. Anwendbarkeit und Definitionen
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Vereinbarungen, Angebote und Angebote zwischen EuroTeak, im Folgenden als "Verkäufer" bezeichnet, und einer Gegenpartei, im Folgenden als "Käufer" bezeichnet. Die Anwendbarkeit eines Kaufs oder anderer Bedingungen für den Käufer wird ausdrücklich abgelehnt. Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise ungültig oder zerstört sind, bleibt der Rest dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen uneingeschränkt anwendbar. EuroTeak und der Käufer werden dann Konsultationen aufnehmen, um neue Bestimmungen zu vereinbaren, wobei sowohl der Zweck als auch der Zweck der ursprünglichen Bestimmungen beachtet werden können.
Besteht Unsicherheit hinsichtlich der Erläuterung einer oder mehrerer Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, muss die Erläuterung "im Geiste" dieser Bestimmungen erfolgen.
Wenn zwischen Parteien eine Situation entsteht, die nicht in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt ist, muss diese Situation im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bewertet werden.
Wenn EuroTeak nicht immer die strikte Einhaltung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen verlangt, bedeutet dies nicht, dass deren Bestimmungen nicht gelten oder dass EuroTeak in anderen Fällen das Recht verlieren würde, die strikte Einhaltung der Bestimmungen dieser Bedingungen zu verlangen. EuroTeak behält sich das Recht vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit zu ändern und / oder zu ergänzen. Wenn Sie ein Angebot annehmen oder eine Bestellung aufgeben, akzeptiert der Käufer die Anwendbarkeit dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Artikel 2. Bestellung
Alle Preise und Angebote sind unverbindlich, sofern keine Annahmebedingungen angegeben sind. Ein Angebot verfällt, wenn der Artikel, auf den sich das Angebot bezieht, in der Zwischenzeit nicht mehr verfügbar ist. Ein Vertrag kommt erst nach Annahme der Bestellung des Käufers durch EuroTeak zustande.

Artikel 3. Preise und Kosten
Die Preise im EuroTeak Online-Shop beinhalten 21% Mehrwertsteuer und beinhalten Versand- und Bearbeitungskosten für die Lieferung in die Niederlande und für die Lieferung in andere EU-Länder. Wir berechnen einen Beitrag von 100 Euro. Alle Preise und Angebote sind unverbindlich. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Preise jederzeit zu ändern, insbesondere wenn dies aufgrund (gesetzlicher) Vorschriften und Bestimmungen erforderlich ist. In diesem Fall hat der Käufer das Recht, den Vertrag schriftlich zu kündigen.

Artikel 4. Lieferung
EuroTeak achtet sehr darauf, Bestellungen entgegenzunehmen und die bestellten Artikel zu liefern. EuroTeak liefert die angenommenen Bestellungen so schnell wie möglich in Absprache mit dem Kunden. EuroTeak haftet nicht für Schäden, die durch Überschreitung der angegebenen Lieferzeiten entstehen.

Artikel 5. Widerrufsrecht
Für alle Online-Einkäufe gilt eine Probezeit von 7 Tagen. Während dieser Zeit hat der Käufer ein Widerrufsrecht; Dies bedeutet, dass es möglich ist, die eingegangenen Artikel unverbindlich seitens des Käufers zurückzugeben. In diesem Fall muss der Käufer die Artikel unbeschädigt und unbenutzt in der Originalverpackung zurücksenden. Die Kosten für die Rücksendung trägt der Käufer.

Artikel 6. Transportgarantie
Alle Sendungen sind bei EuroTeak versichert. Wenn Sie vor dem Öffnen der Verpackung eine Beschädigung der Verpackung feststellen, wenden Sie sich bitte umgehend an EuroTeak. Wenn Sie das Paket bereits geöffnet haben, als Sie den Schaden bemerken, müssen Sie Schäden an Artikeln innerhalb von 2 Tagen nach Lieferung per E-Mail an EuroTeak melden, da diese sonst nicht mehr akzeptiert werden.

Artikel 7. Zahlung
EuroTeak bietet 2 Zahlungsmöglichkeiten:

Mit der Bank
Sie leisten Ihre Zahlung über Ihre eigene Bank mittels Eine Überweisung.

Mit Kreditkarte:
Sie bezahlen über Stripe im Webshop mit Ihrer eigenen Kreditkarte.

Artikel 8. Beschwerden
Wenn Sie mit den Produkten von EuroTeak nicht zufrieden sind, wenden Sie sich bitte per E-Mail an EuroTeak. Wenn Sie eine Beschwerde über einen gelieferten Artikel haben, wenden Sie sich bitte innerhalb von 7 Tagen nach Auftreten des Mangels an EuroTeak, oder wenn Sie dies vernünftigerweise zur Kenntnis nehmen konnten. EuroTeak hat sich zum Ziel gesetzt, Probleme oder Beschwerden stets in Absprache mit dem Kunden und bestmöglich zu lösen.

Artikel 9. Garantie
Die von EuroTeak zu liefernden Produkte erfüllen die üblichen Anforderungen und Standards, die zum Zeitpunkt der Lieferung angemessen festgelegt werden können und für die sie für den normalen Gebrauch in den Niederlanden oder anderen Ländern innerhalb der EU bestimmt sind. Die in diesem Artikel erwähnte Garantie gilt für Produkte, die für die Verwendung in den Niederlanden und anderen Ländern der EU bestimmt sind. Jede Form der Garantie erlischt, wenn ein Mangel auf unsachgemäße oder unsachgemäße Verwendung, falsche Lagerung oder Wartung durch den Käufer und / oder Dritte zurückzuführen ist.
Wenn festgestellt wird, dass ein Produkt defekt ist und eine Beschwerde rechtzeitig eingereicht wurde, wird EuroTeak das defekte Produkt innerhalb einer angemessenen Frist nach Erhalt der Rücksendung ersetzen oder die Reparatur sicherstellen. Im Falle eines Ersatzes ist der Käufer verpflichtet, das ersetzte Produkt zuerst an EuroTeak zurückzusenden, sofern EuroTeak nichts anderes angibt.
Da es sich um Holzmöbel handelt, möchten wir darauf hinweisen, dass das Holz funktionieren kann. Im Winter, wenn die Luftfeuchtigkeit im Haus niedrig ist, schrumpft sie leicht. Dies verschwindet wieder, wenn die Luftfeuchtigkeit wieder zunimmt. Ideal ist eine Luftfeuchtigkeit zwischen 50 und 65%. Wir garantieren keine Arbeit / Verformung des Holzes.

Artikel 10. Eigentumsvorbehalt
EuroTeak bleibt Eigentümer der von ihm an den Kunden verkauften Produkte, solange der Kunde den aus der Vereinbarung geschuldeten Gesamtbetrag nicht bezahlt hat.

Artikel 11. Datenschutz
Mit Ihrer Bestellung ermächtigen Sie EuroTeak gleichzeitig, bei Bedarf Ihre persönlichen Daten zu verwenden. Die folgenden Datenschutzbestimmungen gelten für jeden Website-Besuch, jede Transaktion oder Vereinbarung. EuroTeak respektiert die Privatsphäre aller Benutzer seiner Website und stellt sicher, dass die persönlichen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, vertraulich behandelt werden. Wir verwenden Ihre Daten, um Bestellungen so schnell und einfach wie möglich zu bearbeiten. EuroTeak wird Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte verkaufen und nur an Dritte weitergeben, die an der Ausführung Ihrer Bestellung beteiligt sind. Eine ausführlichere Erklärung finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.

Artikel 12. Höhere Gewalt
EuroTeak ist nicht verpflichtet, einer Verpflichtung gegenüber dem Käufer nachzukommen, wenn dies aufgrund eines Umstands, der weder auf ein Verschulden zurückzuführen ist, noch aufgrund des Gesetzes, eines Rechtsakts oder der vorherrschenden Meinungen daran gehindert wird. Unter höherer Gewalt sind hier alle vorgesehenen oder unvorhergesehenen externen Ursachen zu verstehen, auf die EuroTeak keinen Einfluss ausüben kann, aufgrund derer es jedoch seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann. EuroTeak kann seine Verpflichtungen während des Zeitraums, in dem die höhere Gewalt andauert, aussetzen. Wenn diese Frist länger als zwei Monate dauert, ist jede der Parteien berechtigt, den Vertrag aufzulösen, ohne verpflichtet zu sein, der anderen Partei eine Entschädigung zu zahlen.

Artikel 13. Haftungsausschluss
Der Inhalt dieser Website sowie der Inhalt aller anderen Ausdrücke von EuroTeak im Internet wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. EuroTeak kann jedoch keine Garantie in Bezug auf Art, Richtigkeit oder Inhalt dieser Informationen geben. EuroTeak haftet nicht für etwaige Fehler oder Ungenauigkeiten oder für die Folgen der Verwendung der betreffenden Informationen. EuroTeak haftet nicht für Farbabweichungen von Stoffen, Leder, Holz oder anderen Materialien.

Artikel 14. Anwendbares Recht und Streitigkeiten
Alle Rechtsbeziehungen, an denen EuroTeak beteiligt ist, unterliegen ausschließlich niederländischem Recht, auch wenn eine Verpflichtung im Ausland ganz oder teilweise erfüllt wird oder wenn die an der Rechtsbeziehung beteiligte Partei ihren Wohnsitz dort hat. Die Anwendbarkeit des Wiener Kaufrechts ist ausgeschlossen. Die Parteien werden erst dann Berufung bei den Gerichten einlegen, wenn sie alle Anstrengungen unternommen haben, um einen Streit einvernehmlich beizulegen.


Termini e Condizioni Italiano

Articolo 1. Applicabilità e definizioni
Le presenti condizioni generali si applicano ad ogni accordo, offerta e quotazione tra EuroTeak, di seguito denominato "venditore" e una controparte, di seguito "acquirente".
L'applicabilità di qualsiasi acquisto o altre condizioni per l'acquirente è espressamente respinta.
Se in qualsiasi momento una o più disposizioni in questi termini e condizioni generali sono totalmente o parzialmente nulle o distrutte, il resto di questi termini e condizioni generali rimarrà pienamente applicabile. EuroTeak e l'Acquirente avvieranno quindi consultazioni al fine di concordare nuove disposizioni, in modo da poter osservare sia lo scopo sia il significato delle disposizioni originali.
In caso di incertezza sulla spiegazione di una o più disposizioni dei termini e delle condizioni generali, la spiegazione deve essere fornita "nello spirito" di tali disposizioni.
Se tra le parti si verifica una situazione che non è regolata in questi termini e condizioni generali, questa situazione deve essere valutata nello spirito di questi termini e condizioni generali.
Se EuroTeak non richiede sempre il rigoroso rispetto di questi termini e condizioni generali, ciò non significa che le relative disposizioni non si applichino o che EuroTeak perderebbe il diritto di chiedere il rigoroso rispetto delle disposizioni di queste condizioni in altri casi. EuroTeak si riserva il diritto di modificare e / o integrare le presenti condizioni generali in qualsiasi momento. Accettare un'offerta o effettuare un ordine significa che l'acquirente accetta l'applicabilità di questi termini e condizioni generali.

Articolo 2. Ordine
Tutti i prezzi e le offerte sono senza impegno a meno che non sia indicato un termine di accettazione. Un'offerta scade se l'articolo a cui si riferisce l'offerta è diventato non disponibile nel frattempo. Un accordo viene concluso solo dopo l'accettazione dell'ordine dell'acquirente da parte di EuroTeak.

Articolo 3. Prezzi e costi
I prezzi nel negozio online EuroTeak includono l'IVA al 21% e includono i costi di spedizione e gestione per la consegna nei Paesi Bassi e per la consegna in altri paesi dell'UE, viene addebitato un contributo di 100 euro. Tutti i prezzi e le offerte sono senza impegno. Il venditore si riserva il diritto di modificare i prezzi in qualsiasi momento, in particolare quando richiesto dalle normative e disposizioni (legali). In questo caso, l'acquirente ha il diritto di recedere dal contratto per iscritto.

Articolo 4. Consegna
EuroTeak presta la massima attenzione nella ricezione degli ordini e nella consegna degli articoli ordinati. EuroTeak consegna gli ordini accettati il ​​prima possibile in consultazione con il cliente. EuroTeak non è responsabile per qualsiasi danno derivante dal superamento dei tempi di consegna annunciati.

Articolo 5. Diritto di recesso
Un periodo di prova di 7 giorni si applica a tutti gli acquisti online. Durante questo periodo, l'acquirente ha il diritto di recesso; ciò significa che è possibile restituire gli articoli che sono stati ricevuti senza alcun obbligo da parte dell'acquirente. In tal caso, l'acquirente deve restituire gli articoli integri e non utilizzati nella confezione originale. Le spese di spedizione per la restituzione sono a carico dell'acquirente.

Articolo 6. Garanzia sul trasporto
Tutte le spedizioni sono assicurate da EuroTeak. Se noti danni alla confezione prima di aprire il pacco, contatta immediatamente EuroTeak. Se hai già aperto il pacco quando noti il ​​danno, devi segnalare il danno agli articoli via e-mail a EuroTeak entro 2 giorni dalla consegna, altrimenti non saranno più accettati.

Articolo 7. Pagamento
EuroTeak ha 2 opzioni di pagamento:

Per banca
Effettua il pagamento tramite la tua banca tramite Un trasferimento.

Con carta di credito:
Effettua il pagamento tramite Stripe nel negozio online con la tua carta di credito.

Articolo 8. Reclami
Se non sei soddisfatto dei prodotti EuroTeak, contatta EuroTeak via e-mail. Se hai un reclamo su un articolo consegnato, contatta EuroTeak entro 7 giorni dalla comparsa del difetto o se sei stato ragionevolmente in grado di prenderne conoscenza. EuroTeak ha l'obiettivo di risolvere sempre eventuali problemi o reclami in consultazione con il cliente e nel miglior modo possibile.

Articolo 9. Garanzia
I prodotti che devono essere consegnati da EuroTeak soddisfano i soliti requisiti e standard che possono essere ragionevolmente stabiliti al momento della consegna e per i quali sono destinati al normale utilizzo nei Paesi Bassi o in altri paesi all'interno dell'UE. La garanzia menzionata in questo articolo si applica ai prodotti destinati all'uso nei Paesi Bassi e in altri Paesi dell'UE. Qualunque forma di garanzia decade se si è verificato un difetto a seguito di un uso improprio o improprio della stessa, conservazione o manutenzione errata da parte dell'acquirente e / o di terzi.
Se viene accertato che un prodotto è difettoso e è stato presentato un reclamo al riguardo in modo tempestivo, EuroTeak sostituirà il prodotto difettoso entro un termine ragionevole dopo aver ricevuto il reso o assicurerà la riparazione dello stesso. In caso di sostituzione, l'acquirente è tenuto a restituire prima il prodotto sostituito a EuroTeak, a meno che EuroTeak non indichi diversamente.
Dato che si tratta di mobili in legno, vorremmo sottolineare che il legno può iniziare a funzionare. In inverno, quando l'umidità della casa è bassa, si ridurrà leggermente. Questo scompare nuovamente quando l'umidità aumenta di nuovo. L'ideale è un'umidità tra il 50 e il 65%. Non garantiamo alcun lavoro / deformazione del legno.

Articolo 10. Riserva di proprietà
EuroTeak rimane il proprietario dei prodotti venduti da esso al cliente fintanto che il cliente non ha pagato l'importo totale dovuto dall'accordo.

Articolo 11. Privacy
Ordinando contemporaneamente autorizzi EuroTeak a utilizzare i tuoi dati personali, se necessario. La seguente politica sulla privacy si applica a ogni visita, transazione o accordo sul sito Web. EuroTeak rispetta la privacy di tutti gli utenti del proprio sito Web e garantisce che le informazioni personali fornite dall'utente vengano trattate in modo confidenziale. Utilizziamo i tuoi dati per elaborare gli ordini nel modo più rapido e semplice possibile. EuroTeak non venderà i tuoi dati personali a terzi e li renderà disponibili solo a terzi coinvolti nell'esecuzione del tuo ordine. Per una spiegazione più dettagliata, consultare la nostra politica sulla privacy.

Articolo 12. Forza maggiore
EuroTeak non è obbligato ad adempiere ad alcun obbligo nei confronti dell'acquirente se viene ostacolato a causa di una circostanza che non è dovuta a colpa, né per conto della legge, di un atto legale o di opinioni prevalenti. Per cause di forza maggiore si intendono qui tutte le cause esterne, previste o impreviste, sulle quali EuroTeak non può esercitare alcuna influenza, ma a causa delle quali non è in grado di adempiere ai propri obblighi. EuroTeak può sospendere i propri obblighi durante il periodo in cui la forza maggiore continua. Se questo periodo dura più di due mesi, ciascuna delle parti ha il diritto di sciogliere l'accordo, senza l'obbligo di pagare un risarcimento all'altra parte.

Articolo 13. Esclusione di responsabilità
Il contenuto di questo sito Web e il contenuto di tutte le altre espressioni di EuroTeak su Internet sono stati compilati con la massima cura. Tuttavia, EuroTeak non può fornire alcuna garanzia in merito alla natura, correttezza o contenuto di tali informazioni. EuroTeak non è responsabile per eventuali errori o inesattezze che possono sorgere o per le conseguenze dell'uso delle informazioni in questione. EuroTeak non può essere ritenuto responsabile per le variazioni di colore di tessuti, pelle, legno o altri materiali.

Articolo 14. Legge applicabile e controversie
Tutti i rapporti legali di cui EuroTeak è parte sono regolati esclusivamente dalla legge olandese, anche se un obbligo è eseguito in tutto o in parte all'estero o se la parte coinvolta nel rapporto giuridico vi è domiciliata. È esclusa l'applicabilità della Convenzione sulle vendite di Vienna. Le Parti faranno appello ai tribunali solo dopo aver compiuto ogni sforzo per risolvere una controversia di comune accordo.